https://support.jlef.jp/vi/jlefsupport-top-2

forgot-password-viet

Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.